תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אתר BITI

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא

ברוכים הבאים לאתר BITI הנמצא בכתובת www.biti.co.il לרבות כתובות משנה (להלן: "האתר"). 

בטרם שימוש באתר אנא קראו בעיון תנאים אלו, המהווים תנאי לשימוש בו.

האמור להלן מופנה לגברים ולנשים כאחד והשימוש בלשון זכר היא מטעמי נוחות גרידא.

האתר מופעל על ידי חברת גיא שמואלי תקשורת בע"מ ( להלן גם: "המפעילה").

השימוש באתר, לרבות גלישה בו, חיפוש במנוע החיפוש, איתור מידע או קבלת מידע כלשהו וכל

שימוש אחר, מהווה הסכמה מצד המשתמש לאמור בתנאים הללו ובתנאי מדיניות הפרטיות.

על כן, אם אינכם מסכימים לאמור בו או לתנאי מתנאים אלו, אנא הימנעו משימוש באתר.

כל שימוש באתר כפוף להוראות האמורות להלן, למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין.

תנאי שימוש אלה הם הסכם משפטי מחייב בין כל משתמש לבין האתר ומפעיליו.

במקרה של סתירה בין האמור בכל מקום אחר לגבי אתר זה, לרבות פרסום באמצעי מדיה כלשהו,

יגברו הוראות שימוש תנאי שימוש אלו, כפי שיעודכנו מעת לעת.

מבוא זה הוא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

הכותרות המופיעות במסמך זה הן למטרות נוחות בלבד, והן אינן מהוות חלק מתנאי שימוש אלו, והן לא יראו כמגבילות או משפיעות על אלו מהוראות מסמך זה.

הגדרות

"האתר"- אתר המִרשֶתֶת (אינטרנט) שכתובתו www.biti.co.il   ובכלל זה כל דפי האינטרט אשר יושבים תחת הדומייןwww.biti.co.il  ו/או מקושרים אליו.

האתר האמור המופעל על ידי המפעילה או מי מטעמה ;

"המפעילה"- חברת גיא שמואלי תקשורת בע"מ ח.פ. 514541887 או מי מטעמה;

"מוצר"- כל שירות המוצע באתר לרבות הצעות מחיר;

"שימוש באתר" – גלישה או צפייה באתר או באחד או יותר מדפי האינטרנט הכלולים ומקושרים

באתר, באופן ישיר או עקיף, לרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם; שימוש במערכות,

הזמנת מוצר או רכישת מוצר וכל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר או בקשר לאתר, בכל

אמצעי תקשורת שהוא.

"משתמש" – מי שעושה שימוש באתר כאמור לעיל.

כללי

1 .השימוש באתר עשוי להיות כרוך ברישום ובמסירת פרטים ומידע אישי. שים לב כי אינך חייב על

פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי; מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד.

2 .עם זאת מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע

ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות

השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו וכן לפגוע ביכולת ליצור אתך קשר, במידת הצורך.

3 .תנאי שימוש אלה הם הבסיס לשימוש באתר. כל שימוש באתר מעבר לאישור תנאי שימוש אלו

כפוף גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה.

4 .המפעילה עשויה ואף רשאית לשנות מעת לעת בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הוספה, לרבות

הוספת תנאים את תנאי השימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. השימוש באתר או במערכות יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

5 .המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר, בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש ותאושר מראש על ידי המשתמש.

6 .לצורך שימוש באתר עליך לקרוא את תנאי השימוש כניסה לכל אחד מעמודי האתר מהווה את אישורך כי קראת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הבנת אותם ואתה מסכים להם.

7 .האמור בתנאי שימוש אלו, הוא בנוסף לכל זכות המוקנית למפעילה על פי כל דין.

השימוש באתר

8 .האתר מוצג למשתמש כמות שהוא  ("As Is") נכון למועד כניסתו לאתר. המפעילה עושה כמיטב

יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות המשרתות את האתר. עם זאת,

השימוש באתר אינו מבטיח כי כל המערכות יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים בכל זמן

נתון. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר, הן למיטב ידיעת המפעילה ומתעדכנות באופן

שוטף. על המשתמש חלה החובה לבדוק כי מכשיר הגישה שהוא משתמש בו עומד בדרישות

המערכות.

9 .המשתמש מודע לכך שבאחריותו לספק את מלוא המידע הדרוש על מנת לקבל את המוצרים.

המפעילה איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר יתריעו אם פרט מידע יחסר.

10 . המשתמש מצהיר כי כל מידע שהוא מוסר באתר הינו נכון ומדויק. כמו כן המשתמש מצהיר, כי

הוא יודע כי המפעילה וכן צדדים שלישיים שלהם נמסר המידע מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות, מכירת השירותים או מוצרים.

11 .המשתמש אינו חייב על פי חוק למסור את הפרטים ואת המידע האישי שלו; מסירתם תלויה

בהסכמתו וברצונו החופשי. אולם, מסירת פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים,

עלולים למנוע מהמשתמש את האפשרות להשתמש בשירותי האתר וכן לפגוע ביכולת ליצור איתו

קשר, במידת הצורך.

12 .כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת

למסירת המידע, לשם השימוש בו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

13 .אתה מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכי לא תעשה בו שימוש לא

חוקי ולמטרות פסולות. מבלי לגרוע מהתחייבויות אלה הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לשם

אף אחד מאלה:

13.1. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, למפעילה או למשתמשים אחרים;

13.2. העלאת תכנים או מידע שאינם מדויקים, כוזבים, מסולפים או מטעים;

13.3 העלאת תכנים שיש בהם כדי להזיק לאתר או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות,

שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכן או אמצעי אחר שיש בו כדי לפגוע במהלך

התקין של האתר או השימוש בו או השימוש למשתמשים אחרים או שעלול לגרום נזק

לאתר או למשתמשים בו או לציוד ולמחשבים של המפעילה ו/או של אחרים;

13.4 לשבש, להאט או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו או לכל צד שלישי אחר,

תקשורת בתוך האתר עצמו או את מהלכו התקין של האתר; 

13.5 לקבל מידע שאינך מורשה לצפות בו או לשם כניסה לא חוקית לאזורים או חלקים באתר

שאינך מורשה להיכנס אליהם, או לשם קבלת מידע ממחשבים אחרים או משתמשים

אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל);

13.6 שימוש ב"רובוטים" או בתוכנות אחרות להזנת טקסט מכל סוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו

לשם הכנסת מידע או קבלת מידע באופן אוטומטי;

13.7 לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות;

13.8 לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות

הפעולות המנויות לעיל.

שימוש במידע

14 .המפעילה אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה ו / או במאגרים המנוהלים באמצעות צדדים שלישיים. המידע האישי הנאסף על ידה מהמשתמשים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצא באלה- המידע נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי או כאשר המפעילה עורכת סקר מקוון על בסיס רצוני.

15 .המפעילה עשויה להשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר כדי ליידע אותך הן על ידה והן באמצעות  צד שלישי בדבר מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותך, הכל בכפוף להוראות הדין השונות.

16 .בעת שתשתמש באתר, עשויה המפעילה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת, העמודים בהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מכשיר הקצה שברשותך, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך ועוד. בנוסף, המפעילה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר.

17. מובהר בזאת, כי עצם ביצוע רישום לאתר על ידי הקלדת פרטי המשתמש באתר, או הגשת בקשה לקבלת הצעות, מהווים הסכמה ברורה לכך שהנך מתיר למפעילה להשתמש בפרטיך לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. אם אינך מעוניין בדיוור

כאמור, זכותך להודיע למפעילה כי אינך מעוניין בשירות.

18 .אתה מצהיר כי אתה נותן בזאת את הסכמתך לקבלת הודעות פרסום שיווקי באמצעים

אלקטרוניים לרבות בדואר אלקטרוני ומסרונים וכי אין לך ולא תהיה לך כל טענה בדבר משלוח

דברי פרסומת על פי סעיף 30א חוק התקשורת (בזק ושידורים). ככל שתרצה להפסיק את משלוח

הפרסומות, תוכל להודיע על כך למפעילה בדוא"ל news@biti.co.il

19 .הנך מסכים כי המידע שיימסר על ידך באתר יוכל לשמש את המפעילה למטרות עיבודים

סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע. כן הנך מסכים לכך שהמפעילה תהא רשאית לשמור את

המידע שיימסר על ידך במאגרי המידע שלה.

20 .אתה מצהיר כי אתה מסכים לכך, שהמפעילה תהא רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה

במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא

במקרים שלהלן:

21 .ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;

22 .אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות הנחזות על ידי המפעילה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

23 .אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד

שלישי;

24 .בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעילה או מי

מטעמה;

25 .בכל מקרה שהמפעילה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

26 .המפעילה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר

לחברות או לארגונים אחרים הקשורים בה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות

מדיניות פרטיות זו; 

27 .המפעילה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים

הקשורים בה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה

הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;

28 .אם המפעילה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי –

היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של

החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

מקום שמירת המידע

29. המידע שהמפעילה אוספת נשמר במאגרי המידע שלה, המאוחסן אצלה ברשת מחשב פנימית ו/או אצל ספקי אירוח באמצעות שרתים ומערכי אחסון מידע שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות שאף הן עשויות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

הזכות לעיין במידע

30. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 כל אדם זכאי לעיין – בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס – במידע שעליו המוחזק במאגרי מידע. אדם שעין במידע ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל מאגר המידע סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעות סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן שנקבע בתקנות.

אבטחת מידע

31 .המפעילה משתמשת באמצעי אבטחת מידע התואמים את אמות המידה הנהוגים באתרי מרשתת. למרות האמור לעיל, מובא לידיעתך כי בהיות הסביבה מקוונת לא ניתן להבטיח בצורה מוחלטת חסימה הרמטית וקיים סיכון מסוים של חדירה למאגרי הנתונים של האתר וכן לתעבורת הנתונים בין המחשב בו אתה עושה שימוש לבין המפעילה ולהיפך.

32 .משכך, מוסכם עליך כי המפעילה לא תהא אחראית לנזק, ככל שייגרם לך, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למאגר הנתונים באתר והעברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד שלישי כלשהו, וזאת ככל שהמפעילה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

הגבלת אחריות

33 .תכנים המוצגים באתר שהם של צדדים שלישיים או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים

שעלו כתוצאות חיפוש באתר; הם אינם בבעלות המפעילה, אינם מופעלים על ידה ואינם באחריותה אלא באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים, לרבות חברות שונות.

34 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה לא תהא אחראית לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין

המשתמש לבין צד שלישי כלשהו או להתקשרות בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו, אף אם

המשתמש למד אודות הצד השלישי או אודות האתר שמופעל על ידי הצד השלישי או פנה לצד

השלישי או לאתר המכירות המופעל על ידו באמצעות קישור מהאתר.

35.תוצאות שירותי החיפוש של האתר מסופקים כמו שהם (As Is) כפי שנתקבלו על ידי צדדים

שלישיים, ללא אחריות מכל סוג שהוא של המפעילה או מי מטעמה. המפעילה אינה אחראית לאי

התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים או להפרה של זכויות קניין הנובעת

מנתונים שמקורם בצדדים שלישיים.

36 .הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש או המקושרים על ידי האתר, נערכים ומפותחים על ידי

אנשים שאין למפעילה כל שליטה עליהם. תוצאות החיפוש באתר מוצגות על ידי המנגנון

האוטומטי הממוחשב של האתר בהסתמך על נתונים הנאספים מצדדים שלישיים. מידע ונתונים

אלה הינם באחריותם של הצדדים השלישיים והמפעילה אינה אחראית לתוכנם, לנכונותם

ומהימנותם.

37 .ידוע לך כי תיתכן אפשרות שבאתר ובמידע, בתכנים או בשירותים המפורטים בו נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים. המפעילה לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם לך עקב

קיום שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים כאמור.

38 .כמו כן, לא תהיה המפעילה אחראית למידע המקושר לאתר באמצעות קישורית או בכל דרך

אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם לך, עקב הסתמכותך על מידע או על שירות המצוי

באתר או באתרים אלה.

39 .המפעילה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש

לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. המפעילה רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע

מהוספת קישור חדש – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

40 . אין לראות במפעילה כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.

41 .המפעילה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר במרשתת, ברשת הסלולרית או אצל המפעילים הסלולריים או בכל

מדיה אחרת אשר בה או באמצעותה מוצגים התכנים באתר, או בגין ביטול או הפסקת השירותים

הניתנים באתר או באתרים המקושרים אליו.

42 .בהצגת הנתונים אין משום המלצה, הבעת דעה או חוות דעת ביחס לאתר של צד שלישי כלשהו או לשירותים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.

43 .השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה יש

להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לך. המפעילה לא תחוב בכל אחריות

מכל סוג לגבי החלטות או פעולות עסקיות, כלכליות או כספיות אשר יקבל או יעשה המשתמש

בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר. בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל

במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי המפעילה, יהיה המידע המצוי במשרדי

המפעילה המידע המחייב.

44. כל המידע המפורסם באתר האינטרנט, לרבות כתבות תוכן, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו”ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

45. קובצי  Cookies הם קובצי טקסט הנשמרים בדיסק הקשיח של המחשב שלך באמצעות הדפדפן והם הכרחיים לצורך שימוש באתר. האתר וכן צדדים שלישיים עשויים לעשות שימוש בקובצי Cookies כדי להבין טוב יותר את אופן השימוש שלך באתר שלנו וכדי להקל על תהליך החיפוש וההתמצאות באתר.

קובצי Cookies מסייעים, בין היתר, לזהות אם מדובר בביקור ראשון באתר, עמודים נצפים, דפוסי שימוש באתר ועוד.  קובצי cookies אינם מכילים מידע אישי ואין באפשרותם לאסוף מידע אישי לזיהוי המשתמש.

תוכל למחוק, למנוע או לבקש התראה על שמירת קובצי cookies בדיסק הקשיח של המחשב שלך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. ניתן להגדיר בדפדפן האנטרנט שלך שקבצי הcookie לא ישמרו על ההתקן או שתתבקש לאשר את הפעלתם בכל פעם מחדש. 
בנוסף, ניתן גם בכל עת למחוק את קובצי Cookie שהופעלו שוב. מידע רחב כיצד זה פועל ניתן למצוא בתפריט העזרה של הדפדפן שלך.

לתשומת לבך, חסימת או הגבלת קובצי cookies עלול להפריע לשימוש שלך באתר.

הצעות מחיר

46 .הצעת מחיר כפופה לתנאי השימוש בקשר לתנאים המיוחדים של כל הצעה.

47 .הצעת המחיר נעשית על בסיס המידע שמסרת המשתמש באתר. לפיכך, אם לא מסרת את כל

המידע או שאם מסרת מידע שגוי ייתכן שיהיו הבדלים בין הצעת המחיר לבין הצעת המחיר הסופית.

המפעילה איננה אחראית לכל נזק שהוא שעלול להיגרם לך כתוצאה מכך.

48 .פרסום המוצרים על ידי האתר אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת המפעילה לרכוש את

המוצרים ואינו מעיד על הסכמתה לתוכנם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם של המוצרים

המוצגים. מובהר בזאת כי המפעילה אינה בודקת, עורכת או מפקחת על תוכן המוצרים ואינה

אחראית לתוכן, למידע, למוצרים או לשירותים הזמינים.

קנין רוחני

49 .כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לאתר וכל המידע, התכנים והשירותים הנמצאים באתר,

שאינם של צדדים שלישיים, שייכים למפעילה, הם רכושה הבלעדי וחלות עליהם כל ההגנות

הקבועות בכל דין.

50. מובהר, כי נאסר עליך לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. בכלל זה, נאסר עליך להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, להעתיק, לשכפל, להציג, לפרסם, או למכור כל

מידע, תכנים והשירותים המופיעים באתר, כולם או חלקם.

דין ושיפוט

51 .תנאי שימוש אלו וכל עניין הקשור באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל.

52 .בכל עניין או סכסוך שיפרוץ בהקשר לאתר או לתקנון זה, סמכות השיפוט הבלעדית לדון בו תהא

נתונה לבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.

אהבתם ? שתפו

רוצים לקרוא עוד ?